Destinacions

Tecnologia al servei del coneixement turístic, a Tarragona

Més de 400 visitants han participat en l’estudi pilot que ha realitzat el programa Tracking durant 15 dies a la Part Alta de la ciutat de Tarragona, en col•laboració amb l’Ajuntament d’aquesta ciutat. Els turistes, equipats amb un GPS, han gravat el recorregut realitzat durant la seva visita a aquest espai.

Tracking, projecte desenvolupat en el si del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, és un programa innovador per conèixer els patrons de mobilitat dels turistes i oferir coneixement útil i estratègic a agents públics i privats, “no només del que tradicionalment se sap dels turistes, sinó sobre què fan en les destinacions, quin és el seu pressupost espai/temps, on s’aturen i on estan de pas”.

Les dades recollides, així com la informació registrada pels GPS sobre el recorregut, els punts visitats, les activitats realitzades i el temps dedicat a cadascuna d’aquestes, permetran analitzar el comportament dels turistes en aquesta destinació concreta i segmentar aquestes dades en funció del seu perfil (nacionalitat, nous visitants…).

Un dels altres objectius d’aquest programa és crear un aplicatiu informàtic que permeti automatitzar els processos per analitzar les dades obtingudes. Els seus responsables han destacat que “estudis com aquest normalment s’han fet en llocs tancats; el que s’ha dut a terme a Tarragona, en un espai obert, és una novetat que poques vegades s’ha fet a Europa”.

Actualment els tècnics treballen en la introducció de les dades per efectuar l’anàlisi corresponent i extreure’n les conclusions pertinents.

Back to top button