superior

Estudis

Desacceleració moderada de l’activitat turística a Espanya

L’informe sectorial de turisme elaborat per CaixaBank Research indica que el 2019 el sector serà capaç d’anotar un creixement del PIB proper al 2,6% i que superarà el del conjunt de l’economia (del 2,1%, segons les seves previsions), però inferior al creixement registrat en els últims anys. L’estudi “aprecia una desacceleració moderada”.

Preveu un creixement del PIB turístic del 3% en el bienni 2018-2019, percentatge superior al del conjunt de l’economia espanyola en aquest període (del 2,3). CaixaBank Research reconeix com el sector turístic ha creat un de cada cinc llocs de treball a Espanya entre el 2014 i el 2018. Afirma que “en tractar-se d’un sector molt intensiu en l’ús de mà d’obra, el pes de l’ocupació turística sobre el total d’ocupació és superior al pes sobre el PIB”. Per aquest any preveuen que “el sector turístic continuarà generant ocupació amb vigor, al voltant dels 80.000 llocs de treball, tot i que el ritme de creixement serà una mica inferior a l’observat en els últims anys”.

Una tendència apuntada per l’informe de CaixaBank per a Espanya és l’increment en el nombre de places hoteleres de categoria superior gràcies a l’augment de la demanda d’aquest tipus d’hotels i per unes condicions financeres favorables que donen suport a la inversió hotelera. Recorda també la importància de mantenir la competitivitat de l’oferta ja que el rànquing del World Economic Forum situa Espanya com el país més competitiu del món al sector turístic.

Articles relacionats

Back to top button