superior

Destinacions

Preparen un nou impost que revertirà sobre la millora del litoral català

El govern català està impulsant un projecte de llei per ordenar el litoral que comportarà el pagament d’un impost per aportarà recursos per preservar el paisatge costaner.

Aquest cànon el podrien pagar empreses que exploten econòmicament el litoral com per exemple restaurants o locals situats a la costa. Serien els que ocupen el domini públic terrestre i marí de la franja costanera.

Ara el Govern ha fet el pas previ per iniciar la discussió parlamentària. El Departament de Territori i Sostenibilitat explica que té assumides les competències en la gestió del litoral però és l’Estat qui  recapta actualment el cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre (DPMT). La nova llei vol corregir aquest aspecte.

Actualment la Generalitat diu que té dificultat per obtenir recursos per dedicar-los a la conservació del litoral. Per això crearà aquest nou cànon sobre el rendiment econòmic d’aquelles concessions que ocupen permanentment aquest espai maritimoterrestre.

La llei també contindrà un pla d’usos del litoral i les platges, que hauran d’impulsar els ajuntaments per ordenar les ocupacions d’instal·lacions desmuntables i les activitats que es puguin fer al llarg de l’any a la seva costa.

Es fa una distinció entre les platges urbanes i naturals, amb diferents graus de conservació. En els trams naturals es reduirà l’ocupació i es restringiran les distàncies entre les activitats autoritzades, mentre que a les platges urbanes es potenciarà l’activitat econòmica.

A Catalunya hi ha 70 municipis costaners que compten amb 596 trams de platges, dels quals 336 són urbans (el 56,28%) i 260, naturals (el 43,62%). 3 de cada 4 places hoteleres i de càmping de Catalunya són a la franja litoral.

Articles relacionats

Back to top button