superior

Destinacions

La Generalitat de Catalunya es compromet a l’impulsar el Pla de reconversió turística de Lloret de Mar

El Govern català ha acordat reconèixer el Pla operatiu de renovació de destinació turística Lloret de Mar, com a instrument de desplegament territorial i d’implantació del Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016

En aquest sentit, el Govern ha acordat posar en marxa les mesures que pugin correspondre a la Generalitat de Catalunya a través d’una Comissió constituïda per representants dels departaments d’Empresa i Ocupació, Territori i Sostenibilitat, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Governació i Relacions Institucionals. L’objectiu és integrar-los i concretar l’execució de les actuacions d’acord amb el programa i els objectius del pla operatiu.

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa del Turisme de Lloret de Mar, pel desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla estratègic de turisme de Lloret de Mar 2010-2014, mitjançant el qual els signants es comprometien a treballar de forma conjunta per la renovació i millora de la destinació turística Lloret de Mar.

El Pla operatiu recull una trentena d’accions, projectes i actuacions previstes, identifica les tramitacions legals, administratives i de planificació adients per a la seva eventual aprovació i posada en marxa; també identifica algunes de les aportacions econòmiques imprescindibles per al desenvolupament dels projectes esmentats i la seva captació, amb ple respecte i subjecció a les atribucions i marc legal i procedimental que hagin d’atendre les respectives institucions integrants.

Aquest Pla de reconversió és una iniciativa innovadora i pionera a Catalunya, que es caracteritza per la corresponsabilitat público-privada entre el sector públic (en l’àmbit autonòmic i local) i el sector privat, per a la renovació i la millora de la destinació turística madura de Lloret de Mar, en desenvolupament d’un model turístic regit pel criteri de competitivitat sostenible defensat pel Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla estratègic de turisme de Lloret de Mar 2010-2014. Com a prova pilot, permetrà assolir una metodologia i planificació que es podrà estendre a altres destinacions turístiques de Catalunya que es trobin en circumstàncies anàlogues.

Actualment, el grup de treball, format per representants de les parts implicades en el projecte, està desenvolupant les actuacions i projectes corresponents a la primera fase d’execució del Pla Operatiu (2015-2016). Concretament, els treballs de desplegament del Pla se centren, prioritàriament, en la concreció de les solucions urbanístiques de transformació que afavoreixin la millora de la destinació, l’arranjament i finalització del camí de ronda, i la projecció i implementació de xarxes de telecomunicacions i infraestructures d’eficiència energètica i ús d’energies renovables, que han de possibilitar l’evolució de Lloret de Mar cap a un model de destinació intel·ligent. /Noticia emesa per Lloret Turisme

Articles relacionats

Back to top button