Subvencions per posar en marxa plans de millora turística

L’Administració ha obert la convocatòria d’unes subvencions pensades perquè els ens locals puguin endegar projectes amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’experiència turística als municipis catalans.

El pressupost destinat a la concessió d’aquestes subvencions, i que surt de la recaptació de l’impost turístic, és de 6,5 milions d’euros repartits entre els anys 2014 i 2015.

La quantia dels ajuts serà com a màxim del 60% de l’import total de l’actuació subvencionable (amb una quantitat màxima concedida de 600.000 euros). Tots els projectes que optin a aquestes subvencions hauran de tenir un pressupost de, com a mínim, 450.000 euros.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els ajuntaments i ens vinculats, els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats.

Seran subvencionables aquelles actuacions que tinguin per objecte, entre d’altres: millorar la mobilitat en l’espai turístic, l’accessibilitat als recursos turístics, la senyalització turística urbana i el casc urbà de les poblacions. També es tindran en compte aquells projectes turístics innovadors que serveixin de dinamització d’un territori i que diversifiquin i desestacionalitzin l’oferta existent.

A l’hora d’atorgar la subvenció, l’administració valorarà aspectes com ara la vinculació de la inversió amb la modernització de les infraestructures i la desestacionalització dels fluxos turístics o bé actuacions que millorin l’ús turístic del patrimoni natural i cultural de manera sostenible.

0 0 0