superior

Estudis-antics

L’encariment de preus afecta i afectarà a l’arribada de turistes estrangers a Catalunya

Caixa Catalunya ha publicat un exhaustiu informe de conjuntura econòmica sobre la incidència dels preus relatius en l’arribada de turisme internacional a Catalunya. L’estudi relaciona l’encariment del mercat turístic català amb la reducció progressiva en l’arribada de turistes cap a Catalunya els propers anys. Del 2000 al 2007 Catalunya s’ha encarit un 19% pels turistes dels principals mercats emissors, davant de l’abaratiment d’altres destinacions competidores.

Segons l’entitat financera tant el mercat espanyol com el català han assolit un estadi de maduresa que fa que la sensibilitat de la demanda als canvis en els preus relatius vagi augmentant. Aquest fet, sumat a l’apreciació de l’euro i al repunt de la inflació “pot implicar, a partir d’ara i cada cop més, una major preferència per altres destinacions turístiques competidores, com per exemple les de països de l’Europa de l’est”.

Aquest estudi va en línia amb l’anàlisi publicat per COMUNICATUR el mes de març amb el títol: El context econòmic apunta a un descens de la despesa turística.

Les quotes del mercat turístic espanyol i català dins la subregió del sud d’Europa i la Mediterrània s’ha reduït els darrers anys. Concretament la quota espanyola es redueix des del 34,03% el 2000 fins al 33,58% el 2007, i en especial aquest darrer any, amb una pèrdua d’1,68 punts percentuals (p.p.) de quota. Catalunya, per la seva banda, entre el 2000 i el 2007 ha augmentat el seu pes passant del 6,52% fins al 8,65%. Les arribades de turistes estrangers a Catalunya van mostrar un dinamisme extraordinari els anys 2004, 2005 i, en menor grau, el 2006, amb avenços superiors a les del conjunt de l’Estat. En canvi, el 2007, l’augment d’arribades de turistes estrangers a Catalunya s’ha situat per sota de la resta d’Espanya.

Taula. Quota de Catalunya i d’altres regions del Mediterrani dins el turisme mundial

En percentatge

 
 
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
A. Quota dins el turisme mundial
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa sud/mediterrània
 
20,59
21,01
20,92
21,10
19,51
19,60
19,52
19,64
Nord d’Àfrica
 
1,50
1,55
1,47
1,84
1,79
1,73
1,77
1,83
Orient Mitjà
 
3,58
3,45
3,93
4,25
4,73
4,73
4,82
5,17
Total 1+2+3
 
25,67
26,00
26,32
27,18
26,03
26,07
26,10
26,63
Espanya
 
7,01
7,32
7,45
7,31
6,84
6,97
6,88
6,59
Catalunya
 
1,34
1,47
1,66
1,63
1,63
1,75
1,77
1,70
B. Quota dins l’Europa sud/mediterrània
 
 
 
 
 
 
 
 
Espanya
 
34,03
34,86
35,60
34,65
35,07
35,55
35,26
33,58
Catalunya
 
6,52
6,99
7,95
7,75
8,36
8,92
9,09
8,65
Font: Caixa Catalunya a partir de dades de l’OMT i l’IET.

L’encariment de preus de Catalunya i la competitivitat turística

Caixa Catalunya assenyala que “la competència de les destinacions turístiques emergents és una realitat amb la qual es troben els sectors turístics tradicionals, i Catalunya no n’és cap excepció". A més, el fet que l’euro s’hagi apreciat, sobretot durant la segona meitat del 2007, en relació amb el dòlar, assolint nivells no vistos mai, i l’escalada dels preus al consumidor que s’han donat amb més intensitat a Catalunya "són dos factors que han afectat la competitivitat catalana davant altres destinacions fora de l’àrea de l’euro. Així, si es tenen en compte els nivells de preus relatius i el tipus de canvi nominal entre Catalunya i els principals mercats emissors (Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya), es pot comprovar que aquests darrers onze anys s’ha anat encarint d’una manera gradual el gaudi d’unes vacances a Catalunya”

Per a un turista britànic el fet d’escollir Catalunya com a destinació se li ha encarit de manera considerable. Si es comparen els preus relatius (corregits pel tipus de canvi) entre el Regne Unit i Catalunya en el període 2000/2007 trobem que s’han incrementat d’un 27,9%. Per a un turista alemany l’encariment ha estat del 20,3%, per a un francès del 16,2% i per a un turista italià de l’11,6%.

Caixa Catalunya diu que no deixa de sorprendre la desacceleracióm que s’ha produït el 2007 en els principals mercats emissors. Les arribades de turistes britànics han passat del 19,7% el 2006 al 0,2% el 2007, els francesos del 14,2 al 2,7%, els italians del 24,0 a l’1,1% i els alemanys del 9,9 al 3,9%. Els autors de l’informe es pregunten “fins a quin punt els pitjors resultats del 2007 són puntuals o representen l’inici d’un canvi de tendència més moderada és el que s’haurà d’analitzar amb especial atenció els anys vinents”

L’estudi ha volgut introduir una comparativa de preu amb una destinació emergent com Croàcia, que molts analistes esmenten per la possible competència que pot fer a Catalunya. Si es compara els preus en els mateixos mercats emissors el resultat és que els turistes es trobarien amb abaratiments del 15,2% pels italians, el 12,4% pel francesos, el 10,7% pels alemanys i només és britànics tindrien un lleuger encariment del 4,2%.

El preu no és l’únic factor que influeix a l’hora de triar una destinació, i l’estudi assenyala aspectes com les preferències específiques de cada turista, el tipus d’oferta de la destinació, el grau de desenvolupament, la inversió en infraestructures, entre molts altres elements. Tot i això, el preu és un factor més a l’hora de prendre la decisió que cal tenir present.

Articles relacionats

Back to top button