superior

Allotjament

Els càmpings catalans s’han de sotmetre a un nou pla director

La Generalitat de Catalunya ha publicat el Pla director urbanístic de les activitats de càmping al qual s’hauran de sotmetre els establiments a partir d’ara. Actualment, existia una moratòria a Catalunya que bloquejava l’autorització de nous càmpings pendent d’aquesta aprovació.

Els nous establiments s’hauran d’ajustar al nou marc urbanístic que persegueix un encaix urbanístic, ambiental i paisatgístic dels càmpings. Però no només dels càmpings perquè el pla és d’aplicació també per a àrees d’acollida d’autocaravanes i els aparcaments de caravanes i remolcs-tenda QUE com a activitats complementàries s’han de situar preferentment en els establiments de càmping.

La tramitació de les diferents activitats es farà d’acord amb el règim del sòl on s’implantin ja sigui urbà o no urbanitzable, tot i que s’especifica que “l’activitat pròpiament de càmping és una activitat que preferentment s’ha de situar en sòl no urbanitzable, sens perjudici que per les característiques del seu entorn hi hagi establiments de càmping que es puguin situar en sòl urbà.”

Un punt important del pla és la definició que fa de diferents àrees geogràfiques segons la seva capacitat i la necessitat del territori per acollir activitats de càmping. Per definir-les han tingut en compte uns criteris sòcio-econòmics, de demografia, de pressió urbanística i pressió turística.

Així doncs, classifica les comarques i municipis de Catalunya en aquestes àrees: Litoral i prelitoral, Comarques i zones de muntanya, i Plana interior.

Tots els criteris, normatives i condicionants establerts en el Pla director urbanístic de les activitats de càmping es poden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat

Articles relacionats

Back to top button