superior

DestinacionsReportatges

Reflexions sobre el turisme a les Illes Balears

Tancada la temporada turística a les Illes Balears, ja podem començar a extreure les primeres conclusions. La primera dada que podríem destacar és que pareix que amb tota probabilitat superarem les xifres d’arribades de turistes internacionals i nacionals aconseguides l’any 2013. Si el 2013 les Illes Balears reberen un total d’11,06 milions de turistes internacionals i 1,99 milions de turistes nacionals, la xifra acumulada fins al mes d’octubre de 2014 ha estat d’11,13 i 2,06 milions, respectivament.

Així doncs, tot pareix indicar que la xifra de turistes internacionals mantindrà la senda de creixement (mantinguda de forma constant durant els darrers 5 anys), fent que el nombre de visitants internacionals es situï a nivells superiors als anteriors a l’inici de la crisi econòmica i financera (any 2008). Per contra, les dades referents al turisme nacional, encara que experimenten un lleuger creixement respecte a les dades de 2013, es situen encara molt per davall dels nivells anteriors a la crisi (3,155 milions de turistes nacionals l’any 2008), fent palesa la complicada situació econòmica que encara viuen moltes famílies del nostre país.

Una vegada realitzat l’anàlisi “macro”, un anàlisi més “micro” de les dades ens permetrà extreure conclusions i tendències molt interessants. En primer lloc les dades ens revelen una nova reducció en l’estada mitjana dels turistes, reafirmant així la tendència observada durant els darrers anys (9,1 vespres a l’any 2009 front als 8,1 vespres de l’any 2014). També s’observa un nou increment en el nombre de turistes que visiten les illes sense el típic “paquet turístic”, així com en el nombre de turistes que s’allotgen en modalitats d’allotjament distintes a l’hotelera.

Aquestes tendències són el resultat dels importants canvis que s’han produït als darrers anys tant en l’oferta com en la demanda de productes turístics arreu del món. Per un costat tenim l’important creixement en les connexions aèries experimentat per les anomenades “companyies de baix cost”, així com la proliferació de nous canals de comercialització de productes turístics (agències de viatges on line, meta-cercadors, comunitats de viatgers, etc.). Per altra banda, la realitat ens demostra que s’estan produint importants canvis en els patrons de comportament i en els hàbits de consum dels turistes que visiten les nostres illes, cercant cada vegada productes més personalitzats i que permetin practicar noves experiències turístiques.

Abans d’acabar voldria fer una especial ressenya als processos de reconversió iniciats a tota una sèrie de destinacions madures de les Illes Balears. Al projecte de reconversió iniciat anys enrere a la Platja de Palma, s’han sumat recentment dos nous projectes de reconversió turística impulsats fonamentalment per capital privat, com són els casos de Magalluf a l’illa de Mallorca, i Platja d’en Bossa a l’illa d’Eivissa. Aquestes dues iniciatives, impulsades principalment pels grups Melià Hotels International i Palladium Hotel Group, respectivament, constitueixen dos exemples immillorables de com la iniciativa privada està fent una aposta ferma per la modernització i la millora en la qualitat de la nostra destinació turística. En aquest sentit, a ben segur que el nou marc legislatiu introduït per la nova Llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears constituirà un perfecte catalitzador de noves iniciatives de modernització de la planta hotelera balear.

ToloDeyaTolo Deya Tortella

Degà Facultat Turisme – Universitat de les Illes Balears

Twitter: @SomTurisme

Web: http://fturisme.uib.cat/

Articles relacionats

Back to top button