Organismes / Política turística

Què diu el Partit Popular que farà amb el sector turístic?

Després de les eleccions generals del 20 de Novembre recordem les 10 mesures turístiques que el Partit Popular incorporava en el seu programa electoral i que COMUNICATUR va recollir en un document juntament a la resta de propostes de les formacions polítiques.

Mesures del PP

1. Presentarem un pla integral de turisme, que valori el sector com prioritari, millori la seva fiscalitat i desenvolupi polítiques transversals entre tots els ministeris implicats en el sector. Per a aquest objectiu buscarem la col•laboració de les comunitats autònomes i la participació del sector privat.

2. Simplificarem la legislació en matèria de turisme i reduirem les seves càrregues administratives.

3. Millorarem el tractament fiscal d’aquelles pimes turístiques que reinverteixin els seus beneficis en àmbits que potenciïn la seva competitivitat i la de les destinacions turístiques.

4. Accelerarem les actuacions del pla del turisme 2020, posant especial èmfasi en l’augment de la qualitat del servei per a millorar la nostra competència pel que fa a altres destinacions. Potenciarem la marca Espanya com referent d’una oferta turística de qualitat.

5. Afavorirem una reconversió integral de zones turístiques madures i degradades, basada en la qualitat i la sostenibilitat, redissenyant l’entorn i l’oferta principal i complementària.

6. Impulsarem el desenvolupament tecnològic de les pimes turístiques, i fomentarem la utilització de les TIC en el sector per a facilitar la comercialització dels seus productes i augmentar la seva competitivitat.

7. Desenvoluparem, en col•laboració amb el sector privat, plans específics de desenvolupament i promoció de formes de turisme amb alt potencial desestacionalitzador com el turisme cultural, de naturalesa, el nàutic, l’esportiu, l’eqüestre, el cinegètic, el gastronòmic i enològic, o el turisme de golf.

8. Millorarem i facilitarem els tràmits en els Consolats d’Espanya en països potencialment emissors de turistes, per a agilitar la concessió de visats turístics.

9. Potenciarem la imatge d’Espanya com destinació turística de qualitat, modernitzant i millorant la xarxa d’oficines de turisme d’Espanya a l’exterior. Apostarem per la celebració de grans esdeveniments culturals i esportius a Espanya. Promocionarem en l’estranger la marca Paradores Nacionals de turisme.

10. Incrementarem la percepció de seguretat com factor indispensable per al manteniment del turisme de qualitat i perseguirem el vandalisme en les zones turístiques.

Consulta el document resum dels programes electorals

Back to top button