superior

abajo

Destacat

L’oportunitat del turisme xinès

Autor del primer estudi complet sobre el turisme xinès a Espanya

Tot i que el fenomen del turisme emissor xinès és relativament recent, durant els darrers anys les espectaculars xifres de creixement registrades en nombrosos països han atret l’atenció d’agents turístics i professionals del sector per tal d’intentar posicionar-se d’una forma sòlida cap a aquest mercat emergent.

Si observem el fenomen del turisme xinès més detalladament, podem veure com no es tracta d’un fet aïllat dins el context turístic mundial, sinó que forma part d’un procés global de reequilibri de fluxos turístics des d’Occident cap a Àsia. Si durant la segona meitat de segle XX el turisme va ser un fenomen gairebé exclusivament occidental, segons les previsions de l’Organització Mundial del Turisme durant la propera dècada 1 de cada 2 turistes que visitin Europa serà ja asiàtic, entre els quals majoritàriament xinesos. Si a aquest fet sumem l’elevada despesa mitjana d’aquest turista en els seus viatges a l’exterior (entre 1.500 i 3.000€ per persona i viatge), veiem com avui dia son ja pocs els que prefereixen mantenir-se al marge d’aquesta tendència.

Durant el mes de Juliol de 2011, el Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç Miguel Sebastian va presentar públicament el “Plan Turismo China”, on es recollia l’estratègia governamental per atreure i posicionar-se cap al mercat turístic xinès. Els professionals del sector han coincidit a assenyalar l’escassetat de vols directes, les deficiències en la tramitació de visats, la manca d’una imatge de país definida a la Xina i la escassa adaptació de l’oferta turística com els principals factors que actualment limiten l’arribada de turistes xinesos a Espanya.

Darrerament, i amb la voluntat de millorar les estratègies competitives i l’oferta turística al nostre país en vers aquest mercat s’ha elaborat el primer estudi complet sobre el turisme xinès a Espanya. L’estudi que vaig realitzar amb la col•laboració de COTRI (China Outbound Tourism Research Institute), conté nombroses dades estadístiques (moltes de les quals inèdites) sobre arribades, distribució, i origen dels fluxos turístics xinesos, així com també sobre el perfil del turista i la seva despesa mitja. Una de les parts fonamentals és també la elaboració d’un ampli memoràndum, desglossat per sectors d’activitat, amb consells i accions necessàries per a l’adaptació de destins, empreses i institucions turístiques cap al mercat xinès.

L’estudi també ressalta la importància d’una plena integració i coordinació de les estratègies de promoció en el mercat d’origen amb l’adaptació dels destins i la formació i capacitació dels recursos humans, fins avui encara aïllades i dissociades. L’informe també defensa que la promoció, tant a nivell públic com privat, comenci a tenir en seriosa consideració la importància i la influència de les xarxes socials xineses (en la majoria dels casos diferents de les conegudes a Europa) en el coneixement, la decisió i la confiança del consumidor cap a la empresa o destí turístic.

Oportunitats per a Catalunya

Catalunya és amb diferencia la comunitat preferida pels turistes xinesos quan visiten Espanya. Segons estimacions de l’Institut d’Estudis Turístics (IET) l’any 2010 el 47% dels turistes que van visitar Espanya van passar per Catalunya. La dada s’explica per l’atracció i la potència de la marca Barcelona, però també i sobretot per la major proximitat a països com França i Itàlia que representen el punt de partida de nombrosos tours multi-destí en els quals els turistes visiten diverses ciutats europees en el mateix viatge. Fins que l’Aeroport de Barcelona no sigui capaç d’atreure vols directes que connectin amb les principals ciutats xineses, l’arribada a través de la frontera continuarà sent la principal via d’entrada d’aquest turisme i, en conseqüència, les estratègies de captació a curt termini hauran de tenir en compte aquest factor.

Segons les conclusions de l’estudi, un territori com Catalunya pot oferir al turista xinès tot allò que aquest vol i espera d’Europa: paisatge, riquesa patrimonial, cultura exòtica i paradís per les compres. No obstant, i considerant que moltes altres regions europees també poden oferir els mateixos atractius, en un futur caldrà abordar estratègies de diferenciació més eficaces en vers aquest mercat que passin per una major presència en l’internet les xarxes socials xineses, i també en dissenyar una oferta plenament adaptada a les necessitats d’aquest perfil de turista. Un conjunt d’establiments plenament adaptats, agrupats sota una marca única, poden convertir-se en un actiu turístic de primera magnitud al costat dels reclams més tradicionals.

Un dels grans actius amb els que compta Catalunya és la potència internacional de la marca Barcelona. En torn a aquesta, i per a destins més poc coneguts, pot articular-se una oferta turística complementària en productes com el vi, el golf, els creuers o el turisme de naturalesa. No obstant, cal recordar que generalment el turista xinès percep Europa com a destí únic. Fins i tot una marca potent com Barcelona pot tenir dificultats en l’atracció d’aquest turisme en exclusiva si aborda estratègies excessivament enfocades a un producte amb molta oferta i on ha de competir amb destins com Paris, Londres o Milà. En aquest sentit una possibilitat podria ser el disseny i la oferta de rutes transnacionals, en cooperació amb altres regions europees, enfocades a productes determinats per a uns segments d’alt poder adquisitiu.

En els propers anys l’èxit en l’atracció del turisme xinès al nostre país dependrà en gran mesura de la nostra capacitat per solucionar els problemes existents avui dia i per dissenyar i articular productes atractius que connectin amb les noves necessitats d’una demanda turística, les magnituds de la qual encara no podem copsar en la seva totalitat.

Daniel Tomàs
Becari de la Fundació "La Caixa" i Social Media Manager de COTRI (China Outbound Tourism Research Institute)

Back to top button