Turisme d’esdeveniments: pocs, però ben triats

Un estudi de la UOC assegura que hi ha pocs esdeveniments capaços de ser utilitzats com a “fars” pel desenvolupament turístic local i recomana la seva dispersió planificada sota criteris estratègics acurats.

L’informe afirma, però, que el turisme d’esdeveniment pot esprémer el seu potencial ja que per la seva varietat afavoreix la confecció d’experiències a mida pels turistes.

Els Esdeveniments Turístics i Culturals (ETCs)són recursos escassament explotats com a producte turístic i amb elevat potencial com a oferta singularitzada i diferenciadora. Aquestes possibilitats són reals però limitades a determinats espais i esdeveniments.

Aquesta és una de les conclusions a què han arribat els professors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Francesc González i Oriol Miralbell, després d’una recerca per determinar els efectes que els esdeveniments turístics i culturals de Catalunya tenen sobre el desenvolupament local en el territori català. L’objectiu de la recerca era veure les possibilitats que ofereixen els esdeveniments com a recursos i/o productes turístics innovadors i identificar aquells que tenen més possibilitats de ser aprofitats des del punt de vista turístic.

L’informe assegura que els ETCs actuen com a recursos de gran interès ja que permeten posar en valor bona part del patrimoni intangible local i generar productes turístics associats. Però, ara per ara, i segons aquest estudi, el mapa d’esdeveniments a Catalunya s’ha anat dibuixant sense una estratègia plantejada a nivell regional, fet que afavoreix la multiplicació excessiva d’iniciatives similars. A més, aquest tipus d’esdeveniments tenen escassa capacitat per atreure turistes i s’adrecen sobretot al públic local o de proximitat i metropolità que no acostuma a generar pernoctacions.

Hi ha pocs esdeveniments capaços de ser utilitzats com a “fars” pel desenvolupament local que permetin ubicar la localitat o regió en el mapa de l’oferta turística, per la qual cosa sembla més recomanable –expliquen els autors de l’estudi- dispersar els esdeveniments de forma planificada i seguint criteris estratègics acurats, per tal de potenciar-los com a elements de desenvolupament local.

Un territori, una estratègia

L’informe ha estudiat també els ETCs segons el seu àmbit territorial i fa diverses recomanacions a l’hora de preparar possibles estratègies de desenvolupament turístic en base a aquest tipus de producte:

1. Barcelona ciutat. Establir clústers basats en les indústries culturals i creatives que generen aquest tipus d’esdeveniments per treballar estratègies de turisme conjuntes.
2. Àrea metropolitana de Barcelona. Impulsar els esdeveniments singulars i diferents als que disposa Barcelona.
3. Àrea del Gironès, Tarragonès, Lleida i Reus. Impulsar estratègies d’orientació turística i que alguns dels esdeveniments amb major capacitat d’atracció esdevinguin focus d’atenció i rebin un fort suport de l’administració.
4. Àmbit no urbà (comarques no incloses a les àrees anteriors). Millorar la professionalització de l’organització amb més mitjans humans i materials, i seleccionar el nombre d’esdeveniments que poden convertir-se en dinamitzadors de les economies locals, tenint en compte la seva afectació sobre la sostenibilitat social i cultural del conjunt de l’àmbit.

L’estudi conclou que, actualment, els ETC no tenen una orientació turística ni de comercialització adequada i, degut als impactes socioculturals potencials, esdevé difícil convertir-los de recurs en producte turístic. Iniciar una estratègia turística vàlida per al conjunt de Catalunya a partir dels ETCs implicaria, segons l’informe, un esforç considerable de promoció, comercialització i definició d’estratègies turístiques que avui no existeix, així com la cooperació dels sectors i agents implicats i que es pogués transmetre a través de la creació d’una agència específica.

Per tant, si es pretén traslladar l’interès local dels ETCs catalans a una estratègia turística capaç d’atreure visitants el repte principal passa per seleccionar els esdeveniments de forma adequada, revisar els productes en termes de singularitat i qualitat, assegurar la professionalitat en la gestió i comercialització -sense que això reverteixi en la capacitat de la comunitat per controlar els esdeveniments- i establir estratègies conjuntes que millorin la desestacionalització, evitin la repetició de productes clònics i aportin elements de creativitat que vagin més enllà del producte de turisme cultural tradicional.

Indicadors seleccionats sobre l’oferta d’ETCs a Catalunya (2007)

Percentatge sobre el total d’ETCs que tenen una dimensió local/comarcal
54%
Percentatge d’ETCs amb pressupostos per sota dels 15.000€
40%
Temàtica predominant entre els ETCs (concerts i festivals musicals)
26%
Percentatge d’ETCs que tenen com a objectiu explícit el caràcter turístic
34%
Percentatge d’ETCs que tenen com a objectiu explícit el caràcter socialitzador
66%
Percentatge d’ETCs que són comercialitzats a través de touroperadors
3%
Percentatge d’ETCs que destinen a despesa en personal més del 50% del seu pressupost
4%
Percentatge d’ETCs que tenen una participació local elevada
73%

Font. Informe UOC

Distribució dels ETCs segons el canal de distribució utilitzat (2007)

 
Distribuïdors oficials (Servicaixa…)
Central reserves
Agents viatges (paquets)
89
142
9
No
166
113
246
Gratuït
8
8
8
Total
263
263
263
% sí
33,84
53,99
3,42
% no
63,12
42,97
93,54
% gratuït
3,04
3,04
3,04
% Total
100,00
100,00
100,00

Font: Informe UOC

Indicadors de capacitat d’atracció de turistes sobre el total de visitants dels ETCs (2007)

 
Total
%
Esdeveniments amb 20% o més turistes
193
73,38
Esdeveniments amb 50% o més turistes
58
22,05
Esdeveniments amb 75% o més turistes
14
5,32
Esdeveniments amb 20% o més locals
227
86,31
Esdeveniments amb 50% o més locals
85
32,32
Esdeveniments amb 75% o més locals
94
35,74
NS/NC
26
9,89
Total
263
 

Font: Informe UOC

0 0 0