Apartaments

Proposta per endurir la regulació dels apartaments turístics

El Síndic de Greuges de Catalunya ha proposat un règim d’obligacions i de prohibicions en la regulació dels pisos d’ús turístic que comparteixin comunitat de veïns amb pisos familiars. La proposta es resumeix en 8 punts, entre aquests, inclou la retirada de la llicència en registrar tres incidències en l’apartament turístic.

En un comunicat el Síndic ha manifestat que en els últims anys ha rebut queixes per les molèsties causades per l’explotació d’habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona. Comenta que el fet que les queixes vagin lligades a les conductes dels usuaris, “revelen el seu menyspreu a les normes de convivència i a les normes de règim intern de l’immoble”, i “el fet que aquests habitatges canviïn constantment d’inquilins no contribueix a posar fre a aquestes situacions”.

El Síndic creu que la policia ha de donar una resposta ràpida a les queixes causades pels clients dels apartaments turístics, en cas contrari, qualsevol regulació que busqui evitar aquests problemes no serà efectiva.

El resum del règim d’obligacions i prohibicions que ha enviat el Síndic a les administracions competents és el següent:

a) L’obligació de l’explotador del pis de tenir un llibre –registre i comunicats d’entrada de viatgers d’acord amb la normativa vigent.

b) La prohibició de causar molèsties per sorolls a la resta de veïns i el fet que els responsables del comportament dels menors són els pares.

c) L’obligació de l’explotador de l’activitat de lliurar als inquilins un document que reculli les normes de convivència de la comunitat de veïns en què
s’integren.

d) L’obligació dels inquilins de respectar les normes de convivència i tractar amb respecte les instal•lacions comunes de l’immoble.

e) En funció de les molèsties causades, l’explotador de l’habitatge ha de tenir el dret a exigir que els inquilins abandonin el pis en un termini màxim de 24 hores.

f) En cas que l’abandonament no es faci efectiu, el titular de l’establiment pot disposar de l’habitatge i, en cas que es trobin les pertinences del client, es retiraran, una vegada fet l’inventari i signat per dos testimonis. En cas que sigui necessari, els agents de l’autoritat han d’oferir l’auxili necessari a l’explotador de l’activitat.

g) Si els agents de l’autoritat registren més de tres incidències causades pels usuaris d’un mateix habitatge, amb independència que es tracti del mateix usuari o no, es pot iniciar un procediment de revocació de la llicència d’habitatge d’ús turístic.

h) L’explotador de l’activitat hauria d’acreditar la contractació d’un servei d’atenció les 24 hores. Aquest servei hauria de servir per atendre de forma efectiva les incidències dels usuaris o inquilins, com ara avaries, trencament de canonades, pèrdua de claus, entre d’altres. Pel que fa als veïns afectats, aquest servei pot ser un canal addicional, al marge de les reclamacions que es facin a l’Administració local, perquè facin sentir les seves queixes per la conducta dels usuaris.

Back to top button