superior

Destacat

Catalunya ja ha adequat la normativa turística a la Bolkestein

La Generalitat de Catalunya ja ha modificat nombrosos articles de la Llei catalana de turisme per adaptar-los a la Directiva Comunitària de serveis en el mercat interior (Bolkestein).

COMUNICATUR facilita l’extracte del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya corresponent als serveis turístics on es recull el detall de les noves definicions d’agent de viatge, la nova consideració de viatge combinat, qüestions vinculades als guies de turisme o la categorització, entre d’altres.

Per fer un seguiment acurat dels canvis provocats per la Bolkestein és aconsellable disposar d’una versió de l’antiga Llei de Turisme i contrastar-la amb aquest extracte.

Modificacions de la Llei de Turisme:

3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior.

Antiga Llei de Turisme:

Serveis turístics. Modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de
Catalunya

Back to top button