Organismes / Política turística

Allotjaments i agències seran responsables solidaris en la taxa turística catalana

La taxa turística catalana converteix els titulars dels establiments d’allotjament en obligats tributaris davant l’administració en cas d’impagament dels clients. Això suposarà que seran els responsables legals de pagar la taxa tant si el client l’abona com si no ho fa. Per la seva banda, les agències de viatges que facin la intermediació en la contractació dels allotjaments seran responsables solidaris en cas d’impagament.

ACAV lamenta la responsabilitat solidària de les agències de viatges ja que considera que es troben en una situació d’indefensió davant la reclamació del pagament. Consideren que ells no poden controlar que el client pagui a la sortida de l’establiment. També critiquen que tot i sent responsables solidaris de la taxa no formen part de la gestió del Fons de Foment del Turisme que es genera amb la recaptació.

Nous detalls de l’impost

Estan exempts de pagar aquest impost els clients menors de 17 anys i aquells que viatgin dins d’un programa social subvencionat per l’administració, com l’Imserso. Els establiments hauran de justificar en tots els casos documentalment el motiu per al qual han deixat de cobrar l’impost als seus clients.

A banda d’emetre una factura incorporant el preu de la taxa IVA inclòs, altres aspectes pràctics que s’han conegut els darrers dies són els terminis per fer el còmput de les estades i els períodes de liquidació.

Concretament l’impost es meritarà per primera vegada a les estades que s’iniciïn a partir de l’1 de novembre. Per tant, aquelles que s’hagin iniciat amb anterioritat a aquella data no meriten l’impost encara que el contribuent finalitzi la seva estada amb posterioritat a l’1 de novembre. La contractació d’una habitació per hores, encara que no comporti pernoctació també estarà subjecte al pagament de la taxa.

Els establiments hauran de liquidar trimestralment l’impost turístic coincidint amb els períodes actuals de l’IVA. Ho hauran de fer els primers 20 dies posteriors a la finalització de cada trimestre mitjançant un model especial de l’Agencia Tributària de Catalunya. La liquidació l’hauran d’efectuar davant les entitats financeres que col•laboren habitualment en la recaptació de tributs.

La Generalitat de Catalunya ha facilitat un document explicatiu a Internet

[HOME]

Back to top button