AAVV i TTOO

En marxa la negociació del nou conveni col·lectiu per a les agències de viatges

A partir d’aquest mes de gener s’inicien les negociacions per aprovar el nou Conveni Col·lectiu d’Agències de Viatges. L’actual va caducar en 2014 i es va prorrogar durant el 2015.

La patronal d’agències es reuniran amb les tres organitzacions de treballadors més importants en el sector: el Sindicat Professional de Viatges (SPV), que és qui té major representativitat, CCOO i UGT.

El conveni de les agències de viatges vigent és d’obligatòria aplicació per a la totalitat d’empreses d’agències que treballen el vacacional, guies de turisme, on line, corporatives… L’actual conveni estava pactat per al període 2012-2014 i els sindicats ja han denunciat amb la qual cosa s’inicia la ronda de contactes per pactar l’actualització.

En el conveni en vigor la jornada laboral mantenia el màxim de 1752 hores anuals. Les vacances també mantenia els 30 dies naturals anuals. Tenint en compte l’activitat productiva estacional de les agències el conveni obria la porta a excloure aquest període vacacional prèvia consulta als representants dels treballadors.

Els increments salarials pactats incorporaven una millora del 1% pel 2013 i de l’1,5% pel 2014. La taula salarial oscil·la entre els 15.349 euros bruts anuals del nivell 1 corresponent a la categoria Nivell d’Execució als 28.649 euros del nivell 10 de la categoria Nivell de Comandament.

Una altra de les particularitats del conveni 2012-2014 és la inclusió de la possibilitat d’adherir-se de forma voluntària a un pla de retribució flexible i a un pla de pensions. També incorporava una nova modalitat d’excedència voluntària amb reserva del lloc de treball.

Amb la signatura del conveni s’acceptava la prevalença del conveni col·lectiu enfront dels convenis d’empresa. Al seu torn s’incorporava una nova clàusula denominada de despenjada salarial per a les empreses amb dificultat econòmica.

Consulta la publicació de Conveni de Col·lectiu per a les Agències de Viatges en el BOE

Articles relacionats

Back to top button