superior

abajo

Reportatges

Dia Internacional de les Dones: situació en el sector turístic

Soledad Bravo Letelier – gerenta Comerç i Turisme DIBA

Avui és el Dia Internacional de les dones i per aquest motiu la Diputació de Barcelona, de la mà de la gerenta de Serveis de Turisme, Soledad Bravo Letelier, ha volgut analitzar la situació en el sector turístic i reflexionar sobre el camí que encara s’ha de recórrer.

El passat 8 de febrer la presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, va presentar públicament el seu Pla Estratègic de Gènere. Aquest pla representa la voluntat que les polítiques d’igualtat siguin polítiques transversals, que es portin a terme des de totes les àrees i a tots els sectors.

En aquest sentit des de la Gerència de Serveis de Turisme ja hem començat a analitzar i a treballar les nostres polítiques i accions per aconseguir més igualtat d’oportunitats de les dones en el sector turístic.

La segona edició de l’Informe mundial sobre les dones al turisme de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) marca cinc objectius temàtics per a la igualtat de gènere en el turisme que estructuren les línies estratègiques i de treball:

  • Objectiu pel que fa al mercat de treball: el turisme proporciona treball decent a les dones.
  • Objectiu pel que fa a l’emprenedoria: les empreses turístiques de dones condueixen al seu apoderament.
  • Objectiu pel que fa a l’educació i la capacitació: l’educació i la capacitació en matèria de turisme promou la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones al sector.
  • Objectiu pel que fa a la societat civil: el turisme ajuda les dones a abordar les desigualtats de gènere en les llars i les comunitats.
  • Objectiu pel que fa al lideratge i l’adopció de decisions: les dones estan representades i tenen influència als espais de presa de decisions a tots nivells del sector turístic.

Encara és present la violència de gènere, les discriminacions per raó de gènere, la segregació horitzontal i vertical, així com la bretxa salarial

La desigualtat de gènere continua sent un repte per a la nostra societat europea malgrat que avui en dia es trobi en primera línia de les polítiques públiques i sigui prioritat de l’agenda de les nostres institucions. I malgrat també que existeixi un consens per part de la ciutadania en considerar la igualtat de gènere com un factor fonamental per aconseguir una societat més justa i més sostenible. I ho continua sent perquè encara és present la violència de gènere, les discriminacions per raó de gènere, la segregació horitzontal i vertical, així com la bretxa salarial.

En els darrers anys i gràcies al desenvolupament de la legislació(1) en aquesta matèria s’han donat canvis substancials, sobretot en les grans empreses, que han de comptar obligatòriament amb un Pla d’Igualtat, així com per part de les administracions públiques que tenen una major sensibilitat per analitzar les polítiques i les dades amb perspectiva de gènere.

El sector del turisme no és aliè a aquesta realitat. Espanya, amb 83,51 milions de turistes al 2019, té encara grans reptes en el sector turístic, especialment en:

  • La millora del mercat de treball.
  • La millora i suport a les dones emprenedores d’aquest sector.
  • La formació i capacitació de les dones.

Pel que fa al mercat laboral, Europa, Espanya i Catalunya comparteixen el mateix problema, malgrat que en números absoluts les dones són majoria en el sector turístic (43 %), aquestes ocupen llocs de treball amb major precarietat laboral, temporalitat contractual,  sous més baixos ( 14,7% menys de sou)(2) i un, encara present, sostre de vidre per accedir a llocs de responsabilitat. Les dones es troben en feines d’atenció al client, neteja, recepció, tasques administratives i tasques d’assistència i producció. En canvi, en els nivells de direcció i executiu més del 66 % dels càrrecs estan ocupats per homes (segons dades d’Hosteltur).

Encara existeix un sostre de vidre per accedir a llocs de responsabilitat. Les dones es troben en feines d’atenció al client, neteja, recepció, tasques administratives i tasques d’assistència i producció

En el cas de la província de Barcelona les coses no són gaire diferents: al 2019, dues de cada tres persones treballadores de l’activitat turística van correspondre al col·lectiu femení, un dels que va rebre les remuneracions més baixes (18.423 €). Les activitats amb salaris més baixos van acostumar a mostrar una menor bretxa salarial, com podeu veure en aquest estudi de l’Observatori del Turisme a Barcelona.

El sector turístic prepandèmia havia arribat a representar el 12,4 % del PIB del nostre país. El pes del sector en l’economia global és inqüestionable i, per tant, la igualtat de gènere suposa una transformació per al conjunt de la població i impacta directament en el creixement de la nostra economia. Per impulsar aquest canvi cal aprofundir, aterrar i adaptar totes les normatives i els esforços de les polítiques de la UE en qüestions de gènere en el sector del turisme. I per fer-ho és imprescindible comptar amb dades rigoroses, que ens permetin visibilitzar la situació del sector i promoure plans d’accions més amplis que incloguin tot l’ecosistema.

Resulta imprescindible també enfocar un suport específic per promoure l’emprenedoria femenina en el sector. Espanya lidera els nivells respecte a l’entorn europeu, amb un 48,4 % de dones emprenedores. Al sector del turisme, les dones que opten per liderar un projecte propi representen el 36,3 %. S’està donant una clara inèrcia a l’alça i les dades mostren que el sector pot resultar un tractor d’oportunitats. No obstant això, estan presents obstacles comuns en la posada en marxa dels negocis empresarials com és l’accés a garanties bancàries i finançament, manca d’accés a la tecnologia, la informació, i coneixements empresarials i capacitació especifica.

Per tot això, és important que les administracions públiques i altres institucions treballin en col·laboració per fomentar programes de preparació i acompanyament a l’impuls i consolidació dels projectes empresarials. Oferint formació i capacitació específica, especialment en l’àmbit de la digitalització per poder entrar en el camp del negoci turístic lligat als operadors turístics que té baixa representativitat femenina (agències de viatges, serveis i altres activitats).

No serà possible gestionar com a país un sector tan complex com el turisme sense la incorporació de dones com a personal format, qualificat, amb talent, amb una bona situació laboral i amb possibilitats d’accedir a llocs de direcció

La formació específica i la gestió del talent han de ser dos puntals en les accions per assolir la igualtat de gènere. És necessari combinar la formació empresarial amb formació en aptituds interpersonals i soft skills per millorar el rendiment de les empreses i per ajudar les dones que aspiren a créixer. La creació de xarxes i les mentories són també essencials per fomentar l’apoderament de les dones al turisme. Els estudis de casos subratllen la necessitat d’una capacitació específica, així com una capacitació sobre tecnologies de la informació i les comunicacions, especialment sobre plataformes digitals de turisme.

Igualment, l’ Organització Internacional del Treball (OIT) recomana que es facilitin serveis de crèdits, leasing o fons de capital de risc per a les pimes, així com per dones emprenedores joves.

També cal promoure polítiques que millorin les condicions laborals de les dones en el sector. Es fonamental situar-ho com a peça cabdal de la cadena de valor i donar-li el prestigi que es mereix.

No serà possible gestionar com a país un sector tan complex com el turisme sense la incorporació de dones com a personal format, qualificat, amb talent, amb una bona situació laboral i amb possibilitats d’accedir a llocs de direcció.

Alguns d’aquests reptes ja s’han començat a treballar des de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Per un costat, a través del nostre programa Hermes i de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió es comencen a analitzar amb profunditat les dades que tenim amb perspectiva de gènere. També ja des de fa anys treballem amb la Certificació de Destinació Biosphere sobretot en el sector dels allotjaments. Entre tots els requisits que es demanen lligats als ODS, volem ressaltar els que vetllen perquè la perspectiva de gènere sigui inclosa en tots els aspectes de la gestió del seu negoci.

El camí a recórrer és encara llarg, però el més important és la voluntat de canvi. Des de la Diputació de Barcelona, ens comprometem a continuar la tasca que ja hem començat.

Soledad Bravo Letelier
Gerenta de Serveis de Turisme
Diputació de Barcelona

(1) Llei  Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya.

(2) Segons dades de l’Informe mundial sobre les dones al turisme de l’OMT.

Articles relacionats

Back to top button