superior

Hotels

El 48,2% de les pernoctacions hoteleres es concentren els mesos d’estiu

Els hotels de l’Estat van sumar 272,2 milions de pernoctacions el 2007, quasi la meitat, el 48,2%, es van concentrar en el període juny – setembre.

Segons les dades publicades pe l’Institut Nacional d’Estadística (INE) l’any passat es van incrementar les pernoctacions un 2,1% i els preus hotelers un 2,5%. Aquests resultats marquen una tendència positiva per al sector tot i que la taxa de creixement és inferior a la registrada l’any anterior. Els ingressos per habitació ocupada es va incrementar el 3,1%. L’ocupació mitjana dels hotels es va situar en el 56,2%, una dada similar a l’exercici 2006. No obstant, és important apuntar que durant 2007 es van incrementar un 2,8% el nombre de places ofertades. Pel que respecta a l’índex de preus hotelers en 2007 la pujada ha estat d’un 2,5% de mitjana. L’estudi es pot consultar a www.ine.es.

Back to top button