superior

Allotjament

Barcelona vol evitar sancions desproporcionades als pisos turístics irregulars

L’Ajuntament Barcelona fixarà els imports de les sancions relacionades amb l’activitat il·legal d’habitatge d’ús turístic per fer-la més proporcionada.

Els nous criteris del consistori a l’hora de posar les sancions tindran en compte factors com la reincidència, el nombre d’allotjaments comercialitzats o la situació econòmica de l’infractor a l’hora d’aplicar uns criteris comuns en les sancions.

L’ajuntament ha imposat 9.077 sancions que d’acord amb la Llei de turisme de Catalunya, que tipifica com a infracció molt greu el fet de comercialitzar o fer publicitat d’activitats o serveis turístics sense l’habilitació corresponent. Els imports de les sancions anaven de 30.000 a 300.000 euros però a partir del 2017 la xifra va augmentar i es va establir entre 60.001 y 600.000 euros

Això ha portat, afirma l’ajuntament, a que persones individuals que lloguen el seu pis de manera esporàdica per complementar els seus ingressos hagin afrontat sancions al mateix nivell que els multiinfractors que operen amb xarxes organitzades. El consistori ho considera desproporcionat i posa en risc l’economia familiar.

Amés d’actualitzar els criteris que aplicaran en les noves sancions també revisaran les sancions imposades en els últims anys a fi d’adaptar-les. Amb la qual cosa podrien considerar-les com a greus i sancionar-les amb un import de 6.001 euros.

Els atenuants seran si:

  • No es reincideix en la conducta infractora.
  • Es cessa l’activitat il·legal de manera voluntària, desactivant de manera visible i comprovable tots els anuncis de l’allotjament de les plataformes de lloguer turístic.
  • Es comercialitza un sol allotjament turístic.
  • El pis on s’ha comès la infracció és el domicili habitual de la persona infractora en el moment de la infracció.
  • No es disposa de cap altre immoble a la ciutat a banda del domicili habitual, ni en propietat ni en règim de lloguer.

Articles relacionats

Back to top button