superior

Aeri

Aprovats els consells rectors dels aeroports del Prat i Barajas

El Consell de Ministres ha aprovat la creació de les societats que actuaran com a consell rector dels aeroports de Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas, que estaran formats per nou membres cadascú, així es completa el desenvolupament del nou model de gestió aeroportuari.

Pel que sembla, aquests consells no tindrà potestat de fixar taxes ni definir la política de slots, amb la qual cosa el seu caràcter decisori sobre la infraestructura serà relatiu. Els correspondrà el seguiment del desenvolupament del contracte de concessió de serveis aeroportuaris i exerciran aquelles funcions relatives al citat contracte de concessió, que li corresponguin a AENA Aeroports i aquesta els atribueixi.

En concret, el Consell d’Administració del Consell Rector de l’Aeroport de Barcelona-El Prat estarà integrat per dos vocals a iniciativa de la Generalitat de Catalunya; un vocal nomenat a iniciativa del municipi de Barcelona; un vocal a iniciativa de l’àrea metropolitana i quatre vocals a proposta d’AENA Aeroports. Per últim, un altre vocal serà per una persona de reconegut prestigi, després d’haver sentit les propostes efectuades a aquest efecte pels principals agents econòmics, socials, empresarials i industrials de Barcelona i Catalunya,

El Consell d’Administració elegirà del seu si un president a proposta del Ministre de Foment. Els acords s’adoptaran amb el vot favorable de dos terços dels membres del consell, integrats per aquests nou vocals.

FUNCIONS DELS CONSELLS

Els consells s’encarregaran d’aprovar la liquidació del cànon a abonar per la societat concessionària, supervisar l’adequada conservació de la infraestructura i supervisar la qualitat de l’activitat de la concessionària com gestor aeroportuari.

A més d’autoritzar els préstecs participatius o altres mitjans de finançament a llarg termini de la societat concessionària (emissió d’obligacions, etc.) que es considerin necessaris per a la seva adequada explotació.

També col•laboraran amb ella i, si escau, amb les Administracions públiques competents, en la definició de l’estratègia a desenvolupar en els aeroports concessionats en particular, en l’àmbit comercial, prenent en consideració el seu context territorial i competitiu.

Així, participaran en la definició de les línies estratègiques de cada aeroport, en particular del seu Pla Director i a emetre el seu parer sobre les modificacions tarifaries que la societat concessionària pretengui aplicar i la seva adequació al contingut del contracte de concessió, d’acord amb la norma vigent./Ag EP

Back to top button