superior

Organismes / Política turística

Primeres passes de la Taula de Turisme

Un dels reptes de la Direcció General de Turismo comença a prendre forma: el Govern ha aprovat la creació de la Taula de Turisme que neix com a plataforma d’interlocució amb el sector. Una de les primeres tasques de què s’haurà d’encarregar és col•laborar en la formulació del nou Pla Estratègic de Turisme, fer-ne el seguiment i supervisar-ne l’execució.

La nova Taula de Turisme vol afavorir, entred’altres, la col•laboració i la cooperació entre els agents públics i privats, l’ús eficient dels recursos disponibles i l’adopció de mesures de millora de la competitivitat del sector turístic català.

D’entre les seves funcions principals destaquen la cooperació en la definició i l’execució de les polítiques turístiques; la proposta de creació de nous productes; el debat de nous projectes normatius i l’anàlisi de l’impacte de normes que incideixin sobre els establiments i les activitats turístiques.

Òrgans

Consell: òrgan rector i de deliberació, presidit per la directora general de Turisme i integrat pels presidents de les comissions sectorials i els vocals escollits entre representants de l’administració turística catalana, el sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.

Comissions sectorials: integrades per un president triat entre representants del sector empresarial turístic o de l’àmbit professional i acadèmic; un vicepresident escollit entre els vocals representants de l’administració turística de Catalunya, i vocals nomenats entre representants de l’administració turística catalana, representants del sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.

S’han establert quatre comissions: Ordenació (normativa); Programació (creació de producte); Coneixement i Estratègia (formació, innovació, investigació i anàlisi turístiques), i Qualitat (implantació i desplegament del sistema de qualitat turística).

Back to top button