superior

Destinacions

Pla Estratègic per posicionar el Pirineu i les Terres de Lleida com a model de destinació sostenible

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va presentar el passat 17 de desembre el Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida 2019-2022, que incorpora un nou model de gestió turística basat en 4 eixos principals que són l’excel·lència, la responsabilitat, l’ecologia i la innovació, amb l’objectiu de posicionar el territori a mitjà i llarg termini com una destinació sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya.

De cadascun d’aquests 4 eixos es deriven una sèrie d’accions sobre les quals el territori actuarà els pròxims anys per millorar el seu posicionament en l’àmbit turístic. Una de les primeres iniciatives que ha fet el Patronat vinculades amb aquest nou full de ruta ha estat l’inici d’actuacions per aconseguir la implementació de la certificació Biosphere © Destination per al conjunt del territori de Lleida. La redacció d’aquest Pla Estratègic ha estat impulsada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb l’objectiu de definir el model de desenvolupament turístic idoni per al conjunt del territori a mitjà i llarg termini, com també per poder donar resposta als reptes que avui dia se’ns plantegen en el sector turístic i en darrer lloc per disposar d’una nova eina de treball que ens permeti millorar el nivell de competitivitat com a destinació turística d’interior i de muntanya.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, va explicar que “aquest Pla Estratègic és el resultat de mesos de treball i de reflexió, que s’ha fet de manera participada i consensuada per part de tots els agents que integren el sistema turístic de les comarques lleidatanes” i va afegir que entre els reptes que ha d’afrontar la demarcació de Lleida com a destinació turística “hi ha equilibrar la quantitat amb la qualitat del turisme, tenint en compte també altres factors com la desestacionalització, la diversificació del producte, el reequilibri territorial, la innovació, la governança i la sostenibilitat”.

Pujol va destacar el turisme com a sector estratègic per al conjunt del territori i va fer referència al creixement que manté quant al nombre de viatgers i de pernoctacions des de l’any 2014 fins a situar-nos l’any 2018 amb el millor resultat de la història, segons les dades de l’INE.

La redacció del Pla s’ha fet en quatre fases: anàlisi de la situació actual, que va servir per obtenir una visió del panorama general del sector turístic; diagnosi, amb una tasca participativa amb tot el sector; formulació del model turístic, amb els eixos i estratègies corresponents, i propostes d’accions.

La fase de formulació estratègica i la proposta del pla d’accions es van fer mitjançant un procés participatiu amb reunions amb representants del sector públic i privat de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, destinat a unificar criteris, sumar esforços i optimitzar recursos tenint en compte la diversitat del territori, els serveis, les activitats i l’oferta.

El Pla Estratègic s’ha elaborat tenint en compte les diferents dimensions territorials de la destinació de Lleida amb les seves diverses marques i territoris turístics, com també el posicionament de la demarcació lleidatana en el context de la destinació de Catalunya i també en el context estatal i internacional.

El document defineix la missió, la visió i els objectius per a cadascun dels 4 eixos principals, com també el perfil del turista, productes i mercats principals per a la demarcació i un seguit d’accions prioritàries per a la consecució d’aquest objectiu que es portaran a terme fins a l’any 2022.

Quant als productes, el document prioritza entre tot un seguit de productes d’un portafoli d’experiències turístiques que ens identifica i per aquest ordre: Natura; Turisme actiu (activitats de terra, aire i aigua); Cultura; Gastronomia, i Altres (ornitologia, pesca, MICE, Moturisme…).

Els mercats preferents estatals són Catalunya, Madrid, País Basc, València i Balears, mentre que els mercats internacionals en els quals es concentra l’acció de promoció són França (el principal), el Benelux, el Regne Unit, Alemanya i altres mercats.

El perfil de públic prioritari de la demanda són el públic familiar, els singles, les noves generacions i els sèniors.

Accions previstes en el període 2019-2022
Per al desenvolupament del Pla Estratègic i assolir els objectius plantejats per a cada eix, s’han previst diferents accions. En l’àmbit de l’excel·lència destaquen la presentació del Pla Estratègic al territori i conscienciació, i la implementació del segell Biosphere a la destinació.

En l’àmbit de la responsabilitat, es definiran els rols, les funcions i les responsabilitats per al desplegament del Pla Estratègic, i es faran reunions de la Taula d’Experts per tal d’actuar com a lobby i vetllar pel compliment del pla d’accions del Pla Estratègic; en làmbit de l’ecologia s’elaboraran un termòmetre de la sostenibilitat de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida i un termòmetre de l’ecologia de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida; i en l’àmbit de la innovació es preveu la incorporació al Tourist Data System, eina tecnològica de l’EURECAT per a la mesura de la conjuntura turística a Catalunya; l’elaboració d’un inventari de potencialitat de recursos per comarques de la demarcació de Lleida; la creació de productes alineats amb la visió del Pla 2021-22 per vertebrar tot el territori, i la realització del Pla de Màrqueting Turístic de la demarcació de Lleida.

Articles relacionats

Back to top button