superior

abajo

Organismes / Política turística

Ajuts i subvencions per al sector turístic català

L’Administració ha obert dues línies d’ajut per al sector turístic, una línia de crèdit per a pimes catalanes i un fons per a organismes, entitats i administracions locals amb projectes de reconversió de destinacions.

Línia de préstec per a les petites i mitjanes empreses turístiques catalanes

La Direcció General de Turisme gestiona aquesta convocatòria dotada amb 5.990.000 euros de l’Institut Català de Finances. El tipus d’interès és del 0%

Projectes que poden ser objecte de finançament:

a) Obres d’actualització i/o que renovin o ampliïn els seus béns d’equipament i de forma especial quant a la seguretat, l’accessibilitat i la salubritat d’establiments turístics.
b) Actuacions relacionades amb el model de categorització del turisme rural català (CaTR).
c) Que creïn nous productes turístics.
d) Que implantin noves tecnologies en el procés o producte i sistemes d’organització que millorin la gestió i la comercialització directa.

El termini de presentació de sol•licituds per obtenir els ajuts que preveu aquesta línia finalitzarà el 30 de setembre de 2011, inclòs.

Documentació préstec

Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT)

Les entitats locals ja poden demanar els ajuts per al finançament de plans de renovació i modernització de les destinacions turístiques madures
Projectes que poden ser objecte de finançament

Projectes que poden ser objecte de finançament:

Seran finançats aquells projectes orientats a la modernització de les destinacions turístiques madures, a la reforma o rehabilitació dels equipaments turístics municipals o els entorns urbans i naturals de la destinació, els quals podran contenir una o vàries de les actuacions següents:

a) Construcció, ampliació, renovació, o remodelació d’infraestructures públiques municipals.
b) Instal•lació, substitució o reparació d’equipaments turístics.
c) Establiment, ampliació o millora de serveis públics municipals que millorin l’oferta turística.
d) Inversions dirigides a recuperar la qualitat ambiental i paisatgística de les destinacions i a reduir la densitat urbanística de les zones turístiques, així com les que facilitin la modernització de les destinacions madures.

Terminis de presentació de sol•licituds: fins al 30 d’octubre de 2011 inclòs

Documentació FOMIT

Back to top button