superior

abajo

Destacat

Aproven que les oficines de turisme puguin comercialitzar productes i serveis

El Govern català ha publicat una nova reglamentació que classifica les oficines de turisme en tres categories, segons els serveis que ofereix, i les permet comercialitzar-ne productes i serveis relacionats i d’interès per al visitant.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la creació de la Xarxa de Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya (IDAT) amb l’objectiu de “donar suport al turista en el seu viatge o estada itinerant”. La classificació de les Oficines de Turisme (1a, 2a i 3a categoria) es realitza en funció de les característiques dels equipaments i els estàndards i nivell dels serveis que s’hi presten. La nova reglamentació reconeix les oficines de turisme com a “equipaments turístics d’informació, difusió i comercialització de productes, serveis i oferta turística diversa creada al voltant dels recursos turístics del seu àmbit territorial de referència”.

Pel que fa a la comercialització de productes o serveis turístics exclusivament reservats als agents de viatge, el decret publicat diu que “només es podrà fer amb la seva concurrència”i“garantint la igualtat de tracte i la lliure competència per als agents que participen en aquest sector del mercat.

Els serveis IDAT busquen “posar en mans dels visitants un ventall de serveis que l’orienten i aproximen al coneixement i gaudiment dels recursos i valors turístics catalans”, segons explicita la Generalitat. Els serveis es presten en equipaments i instal•lacions d’escala, tipologia i funció diverses però segons el nou decret, aquestes oficines s’estructuren i relacionen en Xarxa (IDAT), sota la coordinació, tutela i control de la Generalitat de Catalunya, amb independència de la titularitat pública o privada de l’equipament.

Els serveis definits per a la Xarxa IDAT són de tres tipus:

-Servei d’Informació turística: consisteix a facilitar informació relativa a l’oferta i els recursos turístics de tot Catalunya, així com de l’àmbit territorial de referència de l’oficina.

-Servei de Difusió turística: consisteix en l’activitat de personalitzar la informació turística i donar a conèixer al visitant els recursos, productes i serveis turístics que li puguin resultar més atractius i comercialitzar-ne productes i serveis relacionats i d’interès per al visitant.

-Servei d’Atenció turística: els equipaments adscrits a la Xarxa IDAT han de prestar un servei d’atenció a la persona viatgera consistent, com a mínim, a disposar de la informació d’utilitat a la persona visitant en “trànsit”, com ara la relativa a l’accés a serveis públics diversos, la seguretat ciutadana, la mobilitat o els drets del consumidor.

Finalment, el nou decret preveu l’ús i la comercialització, tant en oficines de turisme com en establiments externs, de béns i productes amb la marca registrada “CAT”. Una marca que vol “difondre una imatge pròpia de país”, sota la supervisió de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

Consulta el nou decret de les Oficines de Turisme

Back to top button