superior

abajo

Hotels

73 denuncies contra albergs sense llicència a Barcelona

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, arran d’una queixa rebuda de l’Associació Catalana d’Albergs Turístics (ACATUR), s’ha adreçat a les diverses administracions competents per demanar més eficàcia en frenar la proliferació d’albergs juvenils sense llicència a Barcelona.

Proposa que es creï una comissió de treball que impulsi millores en la gestió i inspecció dels albergs. La queixa d’ACATUR al Síndic venia precedida de 73 denúncies contra establiments d’allotjament a Barcelona que actuen com a albergs juvenils sense llicència. D’aquests, 19 són a Ciutat Vella i 32 a l’Eixample. Segons ha informat al Síndic la Direcció General de Joventut (DGJ), dels 73 establiments denunciats, 17 són albergs juvenils no legalitzats i sense expedient obert.

Davant d’aquesta situació i després d’investigar el cas, el Síndic ha constatat la importància que les administracions duguin a terme inspeccions per comprovar que els albergs no comporten un risc per a la seguretat de les persones. I, si es pertinent, cal que dictin les ordres de tancament corresponents.

Reformulació de la naturalesa dels albergs turístics
El Síndic proposa crear una comissió de treball que clarifiqui les competències en matèria de gestió, tramitació i inspecció d’aquest tipus d’establiments. A més, comenta que voldrà rebre informació en el termini de sis mesos. Considera que cal definir què és un alberg en funció de la seva situació geogràfica (albergs urbans, albergs de muntanya, albergs juvenils), i també en virtut de les característiques tècniques que hagi de complir la instal•lació en funció de l’entorn on s’ubiqui.

També recomana que es revisin els criteris que determinen les tarifes de la taxa turística i que es consideri l’especificitat dels albergs existents a la ciutat de Barcelona, a l’efecte de regular una categoria d’albergs com són els turístics, i que la comissió de treball valori sota quina regulació i marc competencial han de quedar inclosos.

[HOME]

Back to top button